شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
کد کاربر
رمز
 

  مديريت دانش ، به فرايند تشخيص ، دستيابي ، توزيع و نگهداري دانش ضروري براي فعاليت سازمان گفته مي شود

 

واحد آموزش شركت پاكسان 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>